Наследствено право

Наследствено право

Консултации във връзка с определяне на наследствения дял, както и в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя; Приемане и отказ от наследство; Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания, както и обявяване на завещания за нищожни или унищожаеми; Процесуално представителство по дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение, в…

Read More

Трудово право

Трудово право

Изготвяне на трудови договори и други видове трудова документация, като правилник за вътрешен трудов ред, длъжностни характеристики и др.; Консултиране, съдействие и изготвяне на книжа във връзка с прекратяване на трудови договори – уволнения, съкращаване в щата и др.; Консултиране, съдействие и процесуално представителство при незаконно уволнение и възстановяване на работа на работници; Представителство пред…

Read More

Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

Правна защита пред Патентното ведомство и съдилищата при нарушаване правата върху патенти, марки, полезни модели и други обекти на интелектуална и индустриална собственост; Изготвяне на лицензионни договори и договори за франчайзинг; Изготвяне на издателски и продуцентски договори, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права; Консултации и правна защита в областта…

Read More

Недвижими имоти и строителство

Недвижими имоти и строителство

Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за продажба на недвижими имоти; Анализ на правния статут на недвижими имоти във връзка със сключването на договори за продажба и други сделки с недвижими имоти; Консултации относно другите способи за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти – давност, приращение и др.

Read More

Договори и облигационни отношения

Договори и облигационни отношения

Изготвяне на всякакви видове договори; Изготвяне на пълномощни и други документи във връзка със сключването и изпълнението на всякакви видове правни сделки и договори; Участие в преговори по всякакви видове сделки; Консултации и изготвяне на документи по други видове облигационни отношения – непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без възлагане.

Read More

Търговски дружества и търговски сделки

Търговски дружества и търговски сделки

Свикване и провеждане на общи събрания, заседания на съвет на директорите и управителен съвет; Консултации по всякакви проблеми, свързани с отношенията между съдружниците или акционерите, управителните и други органи; Правни анализи при продажба или други сделки с търговски предприятия; Изготвяне на всякакви видове търговска документация – търговски договори, търговски пълномощни и др.; Участие в преговори…

Read More

Регистърни производства

Регистърни производства

Анализ на рисковете и консултация във връзка с учредяването на търговски дружества; Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон както с българско, така и с чуждестранно участие в капитала, включително кооперации, клонове, клонове на чуждестранни търговци и др.; Обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в търговския регистър; Всички видове преобразуване на…

Read More

Застрахователни договори

Застрахователни договори

Правни консултации при сключване на застрахователни договори; Консултации в областта на имущественото и личното застраховане; Представителство и съдействие пред застрахователни компании при изплащане за застрахователно обезщетение по имуществени застраховки и застраховка срещу гражданска отговорност; Процесуално представителство по дела срещу застрахователни компании.

Read More