Наследствено право

Наследствено право

Консултации във връзка с определяне на наследствения дял, както и в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя; Приемане и отказ от наследство; Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания, както и обявяване на завещания за нищожни или унищожаеми; Процесуално представителство по дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение, в…

Read More

Семейно право

Семейно право

Консултации във връзка със семейни имуществени отношения и други последици на сключването на брак; Изготвяне на предбрачни и брачни договори; Процесуално представителство при развод по взаимно съгласие и по исков ред; Процесуално представителство и изготвяне на книжа във връзка с упражнява на правото на издръжка и родителски права.

Read More

Административно право

Административно право

Консултации, изготвяне на книжа и представителство пред административни органи във връзка с административно-правни режими, издаване и изпълнение на административни актове и други въпроси на административното право; Обжалване на административни актове, наказателни постановления и ревизионни актове.

Read More

Банкови договори

Банкови договори

Консултация и процесуално представителство във връзка с неправомерно увеличение на базов лихвен процент (БЛП) по договор за банков кредит; Консултация и процесуално представителство във връзка с неправомерно превалутиране в швейцарски франкове по договор за банков кредит; Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит; Съдействие и подготовка на документация за…

Read More

Застрахователни договори

Застрахователни договори

Правни консултации при сключване на застрахователни договори; Консултации в областта на имущественото и личното застраховане; Представителство и съдействие пред застрахователни компании при изплащане за застрахователно обезщетение по имуществени застраховки и застраховка срещу гражданска отговорност; Процесуално представителство по дела срещу застрахователни компании.

Read More