Семейно право

Семейно право

Консултации във връзка със семейни имуществени отношения и други последици на сключването на брак; Изготвяне на предбрачни и брачни договори; Процесуално представителство при развод по взаимно съгласие и по исков ред; Процесуално представителство и изготвяне на книжа във връзка с упражнява на правото на издръжка и родителски права.

Read More

Административно право

Административно право

Консултации, изготвяне на книжа и представителство пред административни органи във връзка с административно-правни режими, издаване и изпълнение на административни актове и други въпроси на административното право; Обжалване на административни актове, наказателни постановления и ревизионни актове.

Read More

Трудово право

Трудово право

Изготвяне на трудови договори и други видове трудова документация, като правилник за вътрешен трудов ред, длъжностни характеристики и др.; Консултиране, съдействие и изготвяне на книжа във връзка с прекратяване на трудови договори – уволнения, съкращаване в щата и др.; Консултиране, съдействие и процесуално представителство при незаконно уволнение и възстановяване на работа на работници; Представителство пред…

Read More

Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

Правна защита пред Патентното ведомство и съдилищата при нарушаване правата върху патенти, марки, полезни модели и други обекти на интелектуална и индустриална собственост; Изготвяне на лицензионни договори и договори за франчайзинг; Изготвяне на издателски и продуцентски договори, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права; Консултации и правна защита в областта…

Read More

Недвижими имоти и строителство

Недвижими имоти и строителство

Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за продажба на недвижими имоти; Анализ на правния статут на недвижими имоти във връзка със сключването на договори за продажба и други сделки с недвижими имоти; Консултации относно другите способи за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти – давност, приращение и др.

Read More

Договори и облигационни отношения

Договори и облигационни отношения

Изготвяне на всякакви видове договори; Изготвяне на пълномощни и други документи във връзка със сключването и изпълнението на всякакви видове правни сделки и договори; Участие в преговори по всякакви видове сделки; Консултации и изготвяне на документи по други видове облигационни отношения – непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без възлагане.

Read More

Търговски дружества и търговски сделки

Търговски дружества и търговски сделки

Свикване и провеждане на общи събрания, заседания на съвет на директорите и управителен съвет; Консултации по всякакви проблеми, свързани с отношенията между съдружниците или акционерите, управителните и други органи; Правни анализи при продажба или други сделки с търговски предприятия; Изготвяне на всякакви видове търговска документация – търговски договори, търговски пълномощни и др.; Участие в преговори…

Read More

Банкови договори

Банкови договори

Консултация и процесуално представителство във връзка с неправомерно увеличение на базов лихвен процент (БЛП) по договор за банков кредит; Консултация и процесуално представителство във връзка с неправомерно превалутиране в швейцарски франкове по договор за банков кредит; Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит; Съдействие и подготовка на документация за…

Read More