• Консултация и процесуално представителство във връзка с неправомерно увеличение на базов лихвен процент (БЛП) по договор за банков кредит;
  • Консултация и процесуално представителство във връзка с неправомерно превалутиране в швейцарски франкове по договор за банков кредит;
  • Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит;
  • Съдействие и подготовка на документация за сключване на договори за банкови кредити;
  • Консултации и изготвяне на договори за учредяване на всякакви видове обезпечения по договори за банков кредит – договори за ипотека, залози, особени залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;
  • Консултации и съдействие при предоговаряне на договори за банков кредит;

.