• Свикване и провеждане на общи събрания, заседания на съвет на директорите и управителен съвет;
  • Консултации по всякакви проблеми, свързани с отношенията между съдружниците или акционерите, управителните и други органи;
  • Правни анализи при продажба или други сделки с търговски предприятия;
  • Изготвяне на всякакви видове търговска документация – търговски договори, търговски пълномощни и др.;
  • Участие в преговори във връзка със сключване на всякакви видове търговски сделки;
  • Анализ на рисковете и консултация при сключване на търговски сделки;
  • Консултации, предявяване на вземания и процесуално представителство в производството по несъстоятелност;
  • Месечен абонаментен договор за текуща правна помощ;