• Консултации във връзка със семейни имуществени отношения и други последици на сключването на брак;
  • Изготвяне на предбрачни и брачни договори;
  • Процесуално представителство при развод по взаимно съгласие и по исков ред;
  • Процесуално представителство и изготвяне на книжа във връзка с упражнява на правото на издръжка и родителски права.