• Правна защита пред Патентното ведомство и съдилищата при нарушаване правата върху патенти, марки, полезни модели и други обекти на интелектуална и индустриална собственост;
  • Изготвяне на лицензионни договори и договори за франчайзинг;
  • Изготвяне на издателски и продуцентски договори, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права;
  • Консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права.