• Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за продажба на недвижими имоти;
  • Анализ на правния статут на недвижими имоти във връзка със сключването на договори за продажба и други сделки с недвижими имоти;
  • Консултации относно другите способи за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти – давност, приращение и др.