• Анализ на рисковете и консултация във връзка с учредяването на търговски дружества;
  • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон както с българско, така и с чуждестранно участие в капитала, включително кооперации, клонове, клонове на чуждестранни търговци и др.;
  • Обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в търговския регистър;
  • Всички видове преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, разделяне, отделяне и др.;
  • Промени в регистрацията на търговски дружества – увеличение и намаление на капитала, промени в органите на управление, промяна на седалище, прехвърляне на акции и дялове и др.;
  • Учредяване на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации;